Rýchly kontakt

mgr inż. chem. Joanna Pasicka
konateľ

tel. +48 602 611 060

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

mgr inż. Sławomir Bednarek

tel. +48 608 719 991

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

GDPR, Právna poznámka

 

Vážení,

 

v nadviazaní na ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016, RODO/GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679), informujeme, že:

1. Správcom/Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje, je firma Global Eco Trade Joanna Pasicka so sídlom vo Vroclavi, ul. Popowicka 48/14.

2. Údaje sa budú spracúvať na účely:

nadviazania spolupráce, vykonávania zmluvy o spolupráci a jej vyrovnania a na predkladanie obchodných ponúk.

3. Právnym základom spracúvania je:

3.1. dobrovoľný súhlas vyjadrený prostredníctvom kontaktu s nami - v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo

3.2. zmluva medzi správcom osobných údajov a fyzickou dotknutou osobou - v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo

3.3. právne odôvodnené záujmy, ktoré realizuje Global Eco Trade Joanna Pasicka alebo tretia strana - v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - na tomto základe spracúvame informácie sprístupnené vo verejných registroch, ako sú CEDIG, KRS, súdne spisy, REGON/DIČ a ďalšie verejne dostupné informácie, ktoré sa zverejňujú otvorene, napríklad firemné webové stránky, reklamné a marketingové materiály.

4. Vaše údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom správcu údajov, ako aj subjektom, ktoré mu poskytujú podporu na základe objednaných služieb a v súlade s uzatvorenými zmluvami o poverení spracúvania.

5. Vaše osobné údaje budú uchovávané počas maximálnej doby potrebnej na realizáciu oprávnených záujmov firmy Global Eco Trade Joanna Pasicka, na ochranu vašich osobných údajov a v lehotách vyplývajúcich z ustanovení poľského práva a práva Európskej únie.

6. V súvislosti s novým zákonom máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, právo ich opraviť, vymazať alebo obmedziť spracúvanie, ako aj právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenos údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré prebehlo na základe vášho súhlasu pred jeho zrušením. Nezávisle máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov).

7. V záležitostiach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete písomne ​​kontaktovať na túto e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Autorské práva:

Všetky texty, layout, grafické prvky a ich usporiadanie a fotografie umiestené na tejto stránke sú predmetom autorského práva (Zákon o autorských a príbuzných právach zo dňa 4. februára 1994) a sú vlastníctvom firmy Global Eco Trade,Joanna Pasicka ďalej len „majiteľ“.

Akékoľvek imitácie a kopírovanie obsahu stránok bez písomného súhlasu majiteľa je zakázané.

 

Informácie obsiahnuté na stránke:

Informácie obsiahnuté na stránke nepredstavujú predajnú ponuku, pretože ich charakter je výlučne informatívny. Preto nemôže byť uzavretá zmluva o predaji len na základe obsahu webovej Stránky.

Majiteľ nie je zodpovedný za obsahy a politiku súkromia na externých webových stránkach, ku ktorým vedú hypertextové odkazy, napr. portálu Facebook, ktoré sú umiestené na stránke.